Ministrstvo za šolstvo in šport Evropska komisijaEvropski socialni sklad
Prijavitelj projekta: OŠ Belokranjskega odreda Semič
Naziv projekta: E-KEMIJA V 8. RAZREDU
Predmet: KEMIJA (Osnovna šola)
Kemija

Tematski sklopi:

  • KEMIJA V ŽIVLJENJU IN NJEN POMEN
  • KEMIJA JE SVET SNOVI
  • ATOM IN PERIODNI SISTEM
  • POVEZOVANJE DELCEV
  • KEMIJSKE REAKCIJE
  • ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU
  • KISLINE, BAZE IN SOLI

Povezave na gradivo:

E-kemija v 8. razredu

Spletne učilnice

Prenos SCORM paketov

Povzetek projekta:

Osnovni cilj projekta je učiteljem in učencem ponuditi nabor interaktivnih nalog, animacij, filmov in fotografij, ki jih lahko uporabijo pri pouku kemije v 8. razredu osnovne šole. Projekt vključuje naloge za preverjanje in ocenjevanje usvojenega znanja ter prav tako naloge in vsebine s katerimi lahko učenci tudi pridobijo in utrjujejo nova znanja. Cilj vsakega učitelja je, da učenci razumejo pojme in dosežejo cilje, ki jih predpisuje učni načrt.

V projektu bomo učiteljem ponudili nabor gradiv, ki jih lahko uporabijo neposredno pri pouku, primere učnih ur (različne metode in oblike dela), ki jih lahko s pomočjo e-gradiv vključijo v svoje učne ure ali pa celotne učne ure izpeljejo po danih predlogih. Naš cilj je, da s projektom pokrijemo učne cilje predpisanega učnega načrta za 8. razred osnovne šole.

Zaradi predlogov po spremembah učnega načrta pri kemiji, ki se obeta v naslednjem šolskem letu, v katerem bo ta projekt najverjetneje zaživel, je gradivo prilagojeno tudi temam in vsebinam novega predloga. V predlogu novega učnega načrta pri kemiji ni večjih tematskih sprememb. Novost je, da učitelj lahko izbira, kdaj bo obravnaval določen tematski sklop. Temu smo prilagodili tudi naše gradivo in smo oblikovali tematske sklope tako, kot jih bo večina učiteljev (zaradi njihove sorodnosti) najverjetneje obravnavala v 8. razredu.

Tematski sklop Ogljikovodiki smo nadomestili s tematskim sklopom Kisline, baze in soli, ki je v obstoječem učnem načrtu v 9. razredu. Eden izmed pomembnih ciljev našega projekta je tudi, da naloge temeljijo na primerih iz življenja oz. na primerih, ki so učencem znani in so se z njimi že srečali. Cilj tega je, da bi učenec razumel različna dogajanja okrog sebe, v razlago teh pojavov znal vključiti svoje znanje, ki ga je pridobil med šolanjem, in znal reševati podobne naloge v novih, drugačnih situacijah.

Na šolah imamo vse več učencev, ki imajo določene omejitve pri doseganju znanja t.i. učenci s posebnimi potrebami, za katere prav tako nameravamo narediti e-gradivo, ki bi bilo primerno njihovi razvojni stopnji in njihovim sposobnostim. Pri sestavljanju nalog bomo pozorni, da bodo te vsebovale vse taksonomske kategorije znanja (npr. po Bloomu) in da bodo vsebine medpredmetno povezane. Učitelj bo imel možnost vse tematske sklope obdelati z učenci tudi v spletni učilnici, v kateri bo dobil statističen vpogled v usvojeno znanje svojih učencev in jih bo o njihovem znanju oz. neznanju lahko sproti obveščal.

Naziv seminarja: Uporaba e-gradiv iz kemije v 8. razredu

Vodja projekta: Tomaž Pavlakovič, prof.

OŠ Belokranjskega odreda Semič
order Zithromax online
Zithromax no prescription pills
buy viagra
cheap viagra
order Zithromax online
sale viagra
order viagra